Begeleiding door externen

In bepaalde gevallen kan een leerling door onze ondersteu-ningscoördinatoren doorverwezen worden naar externe specialisten. Vanuit school zijn er korte lijnen met de instanties waarvoor deze specialisten werkzaam zijn.

Medewerkers Schoolsupport Samenwerkingsverband

Enkele dagdelen in de week zijn er medewerkers van het Samenwerkingsverband op onze school aanwezig om het Team Ondersteuning Fioretti te adviseren ten aanzien van verschillende trajecten met leerlingen en leraren.

Medewerker Basisteam Jeugd en Gezin (BJG)

Op verzoek van een leerling, de ouders of het Team Ondersteuning Fioretti kan er contact worden gelegd met een medewerker van BJG (Basisteam Jeugd en Gezin). Zij bieden begeleiding gericht op sociaal-emotionele problematiek.

Schooladoptant politie Brabant-Noordoost

De buurtcoördinator van de politie van ons district komt regelmatig op het Fioretti College. Elke school voor voortgezet onderwijs heeft een contactpersoon bij de politie. Zaken als diefstal, bedreiging, gebruik van of handel in vuurwerk of drugs worden altijd bij de politie gemeld. Zo willen we zorgen voor een veilige school.

Jeugdarts en verpleegkundige GGD

Ook de jeugdarts of jeugdverpleegkundige van de GGD komt regelmatig op onze school. Via de ondersteuningscoör-dinatoren kan een afspraak worden gemaakt. Zij sluiten viermaal per jaar aan bij het overleg van het Team Ondersteuning Fioretti.

Leerplichtambtenaar

Er is maandelijks overleg met de leerplichtambtenaar, die vanuit de gemeente gekoppeld is aan de school. Samen zorgen we ervoor dat de leerling op een positieve manier zijn of haar schoolloopbaan doorloopt en afrond met een diploma. Bij problemen kan de leerplichtambtenaar een leerling en zijn of haar ouder(s) oproepen voor een gesprek. De leerplichtambtenaar is maandelijks op school om spreekuur te houden. Wanneer een leerling verzuimt of veelvuldig te laat komt, wordt er melding gedaan bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar heeft vanuit de overheid de opdracht om de aanwezigheid van de leerling te volgen en met de leerling, ouder(s) en school indien nodig een plan op maat op te stellen.