Bevorderingsnormen mavo en vmbo

Algemene opmerkingen

 • De rapportvergadering wordt gevormd door de teamleider, mentor, de leraren die de leerling les geven en een vertegenwoordiger van het Team Ondersteuning Fioretti;
 • De rapportvergadering geeft een advies. De teamleider beslist naar welke leerweg de leerling overgaat. Het besluit van de teamleider is bindend;
 • Bij die beslissing spelen de rapportcijfers een rol, maar ook gedrag, werkhouding, inzet, capaciteiten, sociaal-emotionele ontwikkeling en langdurige absentie;
 • De leerling haalt binnen vier (of hooguit) vijf jaar een vmbo-diploma. Het extra jaar kan een leerling gebruiken om een tweede vmbo-diploma te halen. Leerlingen met een basisberoeps (bb) diploma kunnen dan een kaderberoeps (kb) diploma behalen (binnen hetzelfde profiel);
 • Bij het tweede rapport van klas 1, 2 en 3 geeft de vergadering een dwingend advies over de leerweg. De leerling zal daarbij begeleid worden;
 • Bij het laatste rapport van het schooljaar wordt, na advies van de rapportvergadering door de teamleider beslist over de bevordering. Ouders worden doorlopend op de hoogte gehouden van de cijfers door middel van het cijferregistratiesysteem Magister. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en de mentor samen om tussentijds te overleggen, indien de cijfers of het gedrag daartoe aanleiding geven;
 • Een 5,4 of lager telt als 1 onvoldoende; een 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes;
 • Tegen een besluit tot afwijzing tot een volgend leerjaar kan binnen vijf werkdagen, nadat het besluit aan de kandidaat is medegedeeld, schriftelijk bezwaar worden gemaakt bij de locatiedirecteur;
 • De locatiedirecteur beoordeelt of het normenstelsel juist is gehanteerd en of de besluitvormingsprocedure zorgvuldig heeft plaatsgevonden. De locatiedirecteur besluit binnen één werkweek na ontvangst van het bezwaarschrift. Indien de locatiedirecteur het bezwaar gegrond vindt, vernietigt de locatiedirecteur, schriftelijk en met redenen omkleed het besluit, neemt een nieuw besluit en geeft een terugkoppeling aan de lesgevende docenten.

Berekening van het rapportcijfer leerjaar 1 en 2

 • Een proefwerk telt 3 keer, een overhoring telt 1 keer;
 • Bij een werkstuk, spreekbeurt, practicum e.d. stelt de vakgroep of het leergebied vast hoe vaak een beoordeling daarvan telt;
 • Het rapportcijfer van een vakgroep of leergebied is het gemiddelde van alle behaalde cijfers tot dat moment. Het gemiddelde cijfer wordt niet afgerond;
 • In leerjaar 1 worden tot de herfstvakantie geen cijfers gegeven lager dan een 4. 
 • In leerjaar 1 telt het rapportcijfer van het eerste rapport als proefwerk mee bij het tweede rapport;
 • Na het eerste rapport wordt gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde tot aan het eind van het schooljaar;
 • In leerjaar 2 wordt vanaf het begin van het schooljaar gewerkt met een voortschrijdend gemiddelde tot aan het einde van het schooljaar.

Bevorderingsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2 in dezelfde leerweg

 • Voor de leergebieden/vakken Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur moeten leerlingen gemiddeld 6,0 of meer zijn;
 • Voor deze leergebieden/vakken mag maximaal 1 onvoldoende gehaald worden (5,4 of lager is onvoldoende);
 • Voor Kunst & Cultuur (Beeldende Vorming en Muziek), Bewegen & Sport mag maximaal 1 onvoldoende (5,4 of lager) gehaald worden;
 • Bij de competenties moet een goede ontwikkeling zichtbaar zijn.

Als een leerling niet voldoet aan deze normen, bespreekt de vergadering of de betreffende leerweg wel geschikt is voor de leerling en/of een overstap naar een andere leerweg niet passender is. Het besluit van de teamleider is bindend.

Bevorderingsnormen van leerjaar 1 naar leerjaar 2 in een hogere leerweg

 • Voor alle leergebieden/vakken moet in principe een 7,5 of hoger behaald worden en moet de lerarenvergadering er van overtuigd zijn dat het niveau van de hogere leerweg haalbaar is;
 • Bij de competenties moet een goede ontwikkeling zichtbaar zijn.

Overstap naar havo gebeurt bij voorkeur einde leerjaar 1 of einde mavo leerjaar 4 na behalen diploma. Overstap havo einde leerjaar 1 wordt bepaald bij het tweede rapport. Bij een positief advies krijgt die leerling voor de laatste periode extra werk Frans en wiskunde.

Bevorderingsnormen van leerjaar 2 bb of kb naar leerjaar 3 in dezelfde leerweg

De leerling basisberoeps (bb) of kaderberoeps (kb) gaat over naar het volgende leerjaar als hij/zij aan de volgende normen voldoet:

 • De leergebieden/vakken Nederlands, Engels, Wiskunde, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur moeten gemiddeld 6,0 of meer zijn en ze mogen maximaal 2 getelde onvoldoendes bevatten. Een 5,4 of lager telt als 1 onvoldoende; een 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes;
 • Bij de competenties moet een goede ontwikkeling zichtbaar zijn;
 • De leergebieden/vakken Bewegen & Sport, Duits en Kunst & Cultuur (Beeldende Vorming en Muziek) moeten gemiddeld 6,0 of meer zijn en ze mogen maximaal 1 onvoldoende bevatten (5,4 of lager telt als 1 onvoldoende). Indien dat het geval is, moet de leerling alsnog aan een opdracht voldoen tijdens de terugkomdagen.

Als de leerling niet voldoet aan deze normen, bespreekt de rapportvergadering of de betreffende leerweg wel geschikt is voor hem/haar en of een overstap naar een andere leerweg passender is. Het besluit van de teamleider is bindend.

Bevorderingsnormen van leerjaar 2 naar leerjaar 3 in een hogere leerweg

 • Voor alle leergebieden/vakken moet een in principe 7,5 of hoger behaald worden en moet de lerarenvergadering er van overtuigd zijn dat het niveau van de hogere leerweg haalbaar is;
 • Bij de competenties moet een goede ontwikkeling zichtbaar zijn.

Bevorderingsnormen van leerjaar 2 mavo naar leerjaar 3 mavo

De leerling gaat over naar leerjaar 3 mavo als hij/zij aan de volgende normen voldoet:

 • Nederlands, Engels, Wiskunde, Duits, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur gemiddeld 6,0 of hoger zijn;
 • Nederlands, Engels en Wiskunde mogen maximaal één onvoldoende bevatten;
 • Duits, Mens & Maatschappij en Mens & Natuur mogen maximaal één onvoldoende bevatten;
 • Kunst & Cultuur (Beeldende Vorming en Muziek), Dienstverlening & Producten en Bewegen & Sport moeten gemiddeld 6,0 of hoger zijn en ze mogen maximaal één onvoldoende bevatten (een 5,4 of lager telt als 1 onvoldoende; een 4,4 of lager telt als 2 onvoldoendes). Indien bij twee vakken een onvoldoende heeft, moet de leerling tijdens de terugkomdagen een extra opdracht maken om aan de overgangsnormen te voldoen;
 • Bij de competenties moet een goede ontwikkeling zichtbaar zijn;

Als de leerling niet voldoet aan deze normen, bespreekt de rapportvergadering of de betreffende leerweg wel geschikt is voor hem/haar en of een overstap naar een andere leerweg passender is. Het besluit van de teamleider is bindend.

Bevorderingsnormen van leerjaar 3 naar leerjaar 4

In het Examenreglement van onze school wordt verwezen naar de bevorderingsnorm van klas 3 naar klas 4. Hieronder is deze opgenomen. Daarbij is ook aangegeven hoe er gehandeld wordt bij de overstap van de kaderberoepsgerichte leerweg naar de basisberoepsgerichte leerweg.

Bevorderingsnormen leerjaar 3 bb of kb naar leerjaar 4 in dezelfde leerweg

De leerling basisberoeps (bb) of kaderberoeps (kb) gaat naar de volgende klas in dezelfde leerweg als hij/zij aan de volgende normen voldoet:

 • In het profiel Techniek: voor Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuur/Scheikunde 1, Maatschappijleer en het profielvak tenminste 36 punten;
 • In het profiel Economie: voor Nederlands, Engels, Wiskunde, Economie, Maatschappijleer en het profielvak tenminste 36 punten;
 • In het profiel Zorg & Welzijn: voor Nederlands, Engels, Biologie, Wiskunde, Maatschappijleer en het profielvak tenminste 36 punten;
 • De vakken Kunstvakken 1 en Lichamelijke Opvoeding moeten met een voldoende zijn afgesloten;
 • Het handelingsdeel (oriëntatie op studie en beroep) moet met een voldoende zijn afgesloten;
 • De Maatschappelijke Stage moet met een voldoende zijn afgesloten.

Als de leerling niet voldoet aan deze normen, bespreekt de rapportvergadering naar welke leerweg hij/zij overgaat. Het besluit van de teamleider is bindend.

 • Bij de competenties moet een goede ontwikkeling zichtbaar zijn;
 • Als de rapportvergadering besluit dat de leerling overstapt van kb naar bb, worden de cijfers voor het schoolexamen in de derde klas met 1 punt verhoogd;
 • Als de rapportvergadering besluit dat de leerling overstapt van bb naar kb worden de cijfers voor het schoolexamen in de derde klas met 1 punt verlaagd;
 • Als de rapportvergadering besluit dat de leerling overstapt van kb naar mavo worden de cijfers voor het schoolexamen in de derde klas met 1 punt verlaagd.

Er wordt altijd beoordeeld of de leerling aan de eisen van het programma van de betreffende leerweg voldoet.

De rapportvergadering kan adviseren het Leerwerktraject (LWT) te gaan volgen. De leerling kan dan uiteindelijk een bb-diploma behalen, op basis van de cijfers die hij/zij behaalt in klas 4.

Bevorderingsnormen mavo leerjaar 3 naar mavo leerjaar 4

De leerling gaat in de mavo met Dienstverlening & Producten of Technologie & Toepassing en 6 AVO vakken over naar de volgende klas in dezelfde leerweg als hij/zij aan de volgende normen voldoet:

 • In het profiel mavo Techniek: voor Nederlands, Engels, Wiskunde, Natuurkunde, Maatschappijleer, D&P/T&T en één gekozen examenvak tenminste 42 punten;
 • In het profiel mavo Economie: voor Nederlands, Engels, Wiskunde, Economie, Maatschappijleer, D&P/T&T en één gekozen examenvak tenminste 42 punten;
 • In het profiel mavo Zorg & Welzijn: voor Nederlands, Engels, Biologie, Wiskunde, Maatschappijleer, D&P/T&T en één gekozen examenvak tenminste 42 punten;
 • De vakken Kunstvakken 1 en Lichamelijke Opvoeding moeten met een voldoende zijn afgesloten; 
 • De niet gekozen vakken moeten gemiddeld een 6.0 of hoger zijn en mogen maximaal één onvoldoende bevatten;
 • De Maatschappelijke Stage moet met een voldoende zijn afgesloten.

Als de leerling niet voldoet aan de normen bespreekt de rapportvergadering naar welke leerweg hij/zij overgaat. In de mavo kan hij/zij niet overgaan naar kb of bb klas 4. Als hij/zij niet overgaat, moet hij/zij vooraan in klas 3 beginnen. Het besluit van de teamleider is bindend.

Volgen achtste vak

In mavo leerjaar 4 is het voor de gemotiveerde leerling mogelijk als extra vak Duits of scheikunde te volgen. Deze optie bieden we aan om een betere doorstroom naar de havo dan wel het ROC te verwezenlijken.

In het vak Duits wordt examen afgelegd en dit kan hierdoor meetellen als achtste vak in de slaag- en zakregeling. Een leerling mag het vak Duits als achtste vak volgen als er in leerjaar 3 voor dit vak minimaal het cijfer 7.0 (niet afgerond) is behaald.

In het vak scheikunde kan geen examen afgelegd worden en dit kan hierdoor ook niet meetellen in de slaag- en zakregeling.

Een leerling mag het vak scheikunde volgen als er in leerjaar 3 voor het vak natuurkunde minimaal het cijfer 7.0 (niet afgerond) is behaald.

Beide vakken staan voor 1 uur per week op het rooster.

Let op

De school stelt jaarlijks voor 1 oktober een programma van toetsing en afsluiting (PTA) en examenreglement vast. In het examenreglement wordt de slaag- en zakregeling beschreven en de mogelijkheid om een tweede vmbo-diploma te behalen.