Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep van zes tot acht mavo-, vmbo- en pro-leerlingen, ondersteund door twee personen van de MR (één ouder en één leraar). De leerlingenraad functioneert als klankbord. Ook is er ondersteuning vanuit de personeelsgeleding van de MR bij het maken van de agenda en het schrijven van de notulen. De leerlingenraad vergadert maandelijks, voorafgaand aan de MR-vergadering. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen kunnen bij de secretaris worden opgevraagd. De leerlingenraad heeft ook een eigen inspiratiepagina op de website.

Samenstelling

 • Zes tot acht leerlingen;
 • Eén leraar vanuit de MR;
 • Eén docent vanuit de MR;
 • Eén directielid.

Doelstellingen

 • Deelnemen aan de besluitvorming op school d.m.v. adviesrecht;
 • Het behartigen van de belangen van alle leerlingen;
 • Het vertegenwoordigen van de achterban in de MR.

Taken

 • Adviserende en organisatorische taak;
 • Het op de hoogte stellen van de achterban;
 • Het volgen van scholing voor een succesvolle leerlingenraad is mogelijk;
 • Het is verplicht om notulen te maken;
 • De gang van zaken binnen de school in de gaten houden en zo nodig beoordelen, vragen stellen of kritiek leveren;
 • Publiciteit verzorgen bij verkiezingen of nieuwe kandidaten werven.

Bevoegdheden

 • Leerlingen krijgen de mogelijkheid om advies te geven en kunnen desgewenst informatie inwinnen bij de ouders of begeleider in de MR;
 • Bij belangrijke zaken kan men in overleg met de directie advies inwinnen of enquêtes houden bij de achterban;
 • Leerlingen kunnen gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan de MR over zaken die zij belangrijk vinden;
 • Leerlingen zullen de belangen van de achterban - in overleg met de directie - zo goed mogelijk behartigen.

Waardering

 • Lid zijn van de leerlingenraad doet een leerling vrijwillig en is dus een invulling van zijn of haar verplichte Maatschappelijke Stage.