Leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep van acht tot tien mavo-, vmbo- en pro-leerlingen die zijn verkozen door middel van jaarlijkse verkiezingen. Onder begeleiding van twee personeelsleden komt de raad wekelijks bij elkaar om mee te denken over schoolzaken, gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen en zaken te organiseren die bijdragen aan het dagelijks schoolleven Uit de leerlingenraad worden twee leerlingen afgevaardigd nar de MR. De vergaderingen van de leerlingenraad zijn openbaar. De notulen van de vergaderingen kunnen bij de secretaris worden opgevraagd. De leerlingenraad heeft ook een eigen inspiratiepagina op de website.

Samenstelling

 • Acht tot tien leerlingen (mavo, vmbo en PrO);
 • Twee personeelsleden
 • Eén directielid.

Doelstellingen

 • Het behartigen van de belangen van alle leerlingen. 
 • D.m.v. adviezen deel nemen aan de besluitvorming op school. 
 • Het regelen en organiseren van activiteiten die in het belang zijn van de leerlingen, of ten goede komen aan de sfeer op school. 
 • De leerlingen inspraak te geven in de activiteiten van de leerlingenraad en hun daarover voldoende te informeren. 
 • Het vertegenwoordigen van haar achterban in de medezeggenschapsraad, met name over die gelegenheden die de leerlingen in het bijzonder aangaan. 

Taken

 • heeft een adviserende en organisatorische taak. 
 • volgt zo goed mogelijk de gang van zaken binnen de school, beoordeelt deze, en stelt zo nodig vragen en/of levert kritiek. Zij wordt minimaal vier keer per schooljaar uitgenodigd voor deelname tijdens het teamleidersoverleg met de directie. 
 • heeft tot taak de samenwerking tussen de leerlingenraad en de overige geledingen op school te bevorderen. 
 • heeft tot taak haar achterban op de hoogte te stellen van haar standpunten en van veranderingen in samenstelling en inzichten. 
 • maakt notulen van haar vergaderingen en stelt deze beschikbaar voor elke schoolgeleding die daar belangstelling voor heeft. 
 • zorgt voor de publicatie rondom de kandidaatsteling voor de leerlingengeleding van de Medezeggenschapsraad.
 • kan worden gevraagd deel te nemen aan en input te geven tijdens sollicitatieprocedures. 

Bevoegdheden

 • mag informatie inwinnen bij de geledingen van de school, wordt zo mogelijk betrokken bij hun plannen en krijgt de mogelijkheid advies te geven aan deze geledingen.
 • kan over belangrijke zaken schriftelijk advies inwinnen bij haar achterban, bijvoorbeeld d.m.v. een enquête in overleg met de rector/directeur.
 • kan desgevraagd of uit eigener beweging advies uitbrengen aan de medezeggenschapsraad, met name over die gelegenheden die de leerlingen in het bijzonder aangaan. 
 • kan initiatieven nemen om de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te waarborgen na overleg met de schoolleiding. 
 • heeft de mogelijkheid scholing te volgen die complementair is aan de doelstelling.

Waardering

 • Lid zijn van de leerlingenraad doet een leerling vrijwillig en is dus een invulling van zijn of haar maatschappelijke stage. 
 • Lid zijn van de leerlingenraad levert een additioneel cijfer op bij het vak Mens & Maatschappij in leerjaar 1 en 2. 
 • Bij het door de leerling behaalde diploma ontvangt hij of zij een aanvullende verklaring van deelname aan de leerlingenraad.