LOB & Stage

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB)

Als school voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs hebben we veel aandacht voor vervolgstudie en het werkveld. Hiervoor is het van belang dat leerlingen kennismaken met de uitstroommogelijkheden. Een breed aanbod in de onderbouw, een gedegen LOB-programma, coachende mentoren en uitgebreide profieloriëntatie staan daar garant voor.

Decanenwebsite

Uitgebreide informatie over het decanaat en LOB is te vinden op de decanenwebsite van het Fioretti College. De link naar deze website voor leerlingen, ouders en medewerkers is https://lob.fioretticollege.nl.

Rol decanen

Het decanaat houdt zich bezig met loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB). LOB helpt leerlingen bij het ontwikkelen van loopbaancompetenties en het kiezen van een vervolgopleiding of een beroep, op voorkeuren, ambities en capaciteiten. De leerling moet een duidelijk beeld krijgen van zichzelf. Zijn of haar loopbaanplannen worden besproken met ouders, leraren, mentoren en decanen. De leerling leert bewust keuzes te maken m.b.t. de leerwegen, de profielen in de bovenbouw en het vakkenpakket. Ook zoekt hij of zij informatie op over opleidingen, beroepen en de arbeidsmarkt. De decanen organiseren ook informatiebijeenkomsten voor leerlingen en ouders. Zij zijn een vraagbaak voor velen.

De decanen op het Fioretti College zijn:

Rol mentor

Naast de decaan is het vooral de mentor die de leerlingen in hun loopbaankeuze begeleidt.

Rol ouders

Ouders spelen in het proces van loopbaanoriëntatie en -begeleiding een cruciale rol. De invloed van ouders op hun kinderen is groot en helpt om bewuste keuzes te maken. Ouders bezoeken samen met hun kind de informatieavonden en open dagen.

Loopbaancompetenties

De leerling ontwikkelt gedurende vier jaar allerlei vaardigheden waarmee hij of zij zelf de richting van zijn loopbaan kan bepalen. Dat gebeurt door op systematische wijze om te gaan met loopbaancompetenties:

  • Wat kan ik het best en hoe weet ik dat? (kwaliteitenreflectie);
  • Waar ga en sta ik voor en waarom dan? (motievenreflectie);
  • Waar ben ik het meest op mijn gemak en waarom dan? (werkexploratie);
  • Hoe bereik ik mijn doel en waarom zo? (loopbaansturing);
  • Wie kan mij helpen mijn doel te bereiken en waarom die mensen? (netwerken).

De leerling maakt zijn of haar loopbaanontwikkeling voor zichzelf en anderen inzichtelijk in een loopbaandossier. Daarin worden de activiteiten opgenomen die bijdragen tot het ontwikkelen van de loopbaancompetenties. Iedere leerling moet zijn LOB-dossier op orde hebben, voordat hij of zij gaat deelnemen aan het examen. Het dossier wordt een belangrijk document voor de intake op de vervolgopleiding.

Arbeidsoriëntatie

In leerjaar 1 starten de leerlingen onder begeleiding van de mentor met het LOB-programma Qompas. Dit programma gebruiken ze tot en met het vierde leerjaar. Qompas is een digitale methode waarmee de leerling een loopbaandossier opbouwt. Dit portfolio komt tot stand door de verschillende opdrachten die de leerling maakt en de uitslagen van allerlei testen. Ook kunnen bestanden worden geüpload, die relevant zijn voor het loopbaandossier, zoals een verslag van een stage of bedrijfsbezoek. Dit zijn belangrijke zaken die geborgd worden in Qompas. Dit om de leerling een bewuste en weloverwogen keuze te laten maken voor het vervolgonderwijs.

In leerjaar 1 en 2 ontdekken de leerlingen hun interesses en capaciteiten. In leerjaar 3 en 4 maken leerlingen kennis met het ruime aanbod aan opleidingen en beroepen tijdens de informatieavonden. Studenten - soms oud-leerlingen - vertellen over hun opleiding die zij volgen. Ook kunnen leerlingen een opleidingenmarkt bijwonen. Beroepsbeoefenaren worden uitgenodigd als gastsprekers om te vertellen over de passie voor hun werk en vakgebied. Zo krijgen leerlingen een goed beeld van de beroepspraktijk.

Het volgen van stages is erg belangrijk voor de loopbaanvorming van de leerling. In leerjaar 3 en 4 zijn er stages. Leerlingen oriënteren zich in de praktijk op een levensechte werkplek. De matching vindt plaats door Match2Gether, het gezamenlijke stagebureau van het Fioretti College, het Udens College en het Elde College. Het bureau coördineert alle stages voor mavo, vmbo en praktijkonderwijs (PrO) in de regio Veghel, Uden en Schijndel. Klik hier om naar de website van het stagebureau te gaan.

Meierijstad On Stage

Ook doet het Fioretti College mee aan Meierijstad On Stage. Dit is een Beroepenfeest voor duizend vmbo-leerlingen en 250 beroepsbeoefenaren op een feestelijke locatie. On Stage is niet vergelijkbaar met bliksemstages, een beroepenoriëntatiebeurs of speeddating, maar gericht op hulp bij beroepskeuze en het leggen van duurzame contacten, waarop ook later een beroep kan worden gedaan. Netwerkbewustzijn, netwerkgedrag en relatiebeheer zijn daarbij belangrijke vaardigheden.

Vervolgopleidingen

De open dagen en meeloopdagen op de vervolgopleidingen zijn belangrijke oriëntatiemomenten. We stimuleren leerlingen om hier actief aan mee te doen. Een opleiding daadwerkelijk van binnenuit leren kennen, levert heel veel zinvolle informatie op.

Praktijkonderwijs

Op het Praktijkonderwijs oriënteren leerlingen zich door praktijkvakken, stagevoorbereiding, buitenschools leren en stages op hun loopbaan.

Maatschappelijke stage

Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en bijdrage aan de samenleving. De Maatschappelijke Stage (MaS) houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Dat is goed voor anderen en voor hun persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de stage merkt de leerling dat zijn of haar inzet ertoe doet en dat de samenleving is wat je er met anderen van maakt. De MaS stimuleert kennismaking met ‘de ander’ al op jonge leeftijd. En wat ook belangrijk is: de maatschappelijke stagiair(e) van vandaag kan de vrijwilliger van morgen worden! De MaS kan zodoende een positieve bijdrage leveren aan de sociale samenhang en is burgerschap zoals het is bedoeld. Niet voor niets dat het Fioretti College de Maatschappelijke Stage van groot belang acht.

De MaS bestaat uit binnenschoolse en buitenschoolse activiteiten. De binnenschoolse activiteiten (interne stages) zullen vooral plaats vinden in leerjaar 1 en 2 en de buitenschoolse activiteiten (externe stages) in leerjaar 3. Aan het eind van leerjaar 3 moet elke leerling minimaal 10 uur stage hebben gelopen en de MaS naar behoren hebben uitgevoerd. Als dat niet het geval is, kan een leerling niet bevorderd worden naar leerjaar 4.