Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad van het Voortgezet Onderwijs Veghel, waartoe zowel het Zwijsen College als het Fioretti College behoren, fungeert als een “critical friend” voor de schoolleiding.

De MR bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid.

In de raad zijn de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers vertegenwoordigd. Het overleg met de MR wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur VO Veghel, het directielid Onderwijs & Organisatie VO Veghel en de locatiedirecteuren van beide scholen.


Naast vertegenwoordigers vanuit het onderwijzend personeel van beide scholen hebben ook twee vertegenwoordigers vanuit het onderwijsondersteunend personeel VO Veghel zitting in de raad. De medewerkers die zitting hebben in de MR vormen de personeelsgeleding van de MR.  

In het reglement van de MR is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht.

Samenstelling en vergaderfrequentie
In de MR van VO Veghel hebben momenteel acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen zitting. De MR komt ongeveer vijfmaal per jaar in vergadering bijeen. 


De MR-leden

Personeel

 Dhr. W. Timmers  Secretaris  willem.timmers@voveghel.nl
 Dhr. T. van Boekel  Lid  ties.vanboekel@voveghel.nl
 Dhr. M. Bussers  Lid  marc.bussers@voveghel.nl
 Dhr. R. Jonker  Lid  rik.jonker@voveghel.nl
 Dhr. R. Menger  Lid  roel.menger@voveghel.nl
 Dhr. T. Brands  Lid  thijs.brands@voveghel.nl
 Dhr. P. van Gogh  Lid  paul.vangogh@voveghel.nl
 Mevr. S. Melchers  Lid  sandra.melchers@voveghel.nl

Ouders

 Mevr. S. Gajadhar  Lid  familie-gajadhar@live.nl
 Mevr. G. van Genugten  Lid   gvangenugten@gmail.com
 Dhr. P. Rombout  Lid  paul_rombout@hotmail.com
 Dhr. O. Beltman  Lid  olafbeltman@hotmail.com

Leerlingen

 Vacature  Lid   
 Vacature  Lid   
 Vacature  Lid   
 Vacature  Lid  

 

Contact met de MR
Het is mogelijk om per e-mail contact op te nemen met de MR. Dat kan door een mail te sturen naar de secretaris (willem.timmers@voveghel.nl).

Agenda schooljaar 2022-2023
Het vergaderschema van de MR in het schooljaar 2022-2023:

  • Dinsdag 4 oktober
  • Dinsdag 15 november
  • Dinsdag 14 maart
  • Dinsdag 16 mei
  • Dinsdag 13 juni