Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad van VO Veghel, waartoe zowel het Fioretti College als het Zwijsen College behoren, fungeert als een ‘critical friend’ voor de schoolleiding. Naast vertegenwoordigers vanuit het onderwijzend personeel van beide scholen hebben ook twee vertegenwoordigers vanuit het onderwijsondersteunend personeel VO Veghel zitting in de raad. De MR bewaakt en behartigt de belangen van de diverse geledingen bij de ontwikkeling van het onderwijskundige, organisatorische en personele beleid.

In de raad zijn de ouders/verzorgers, leerlingen en medewerkers vertegenwoordigd. Het overleg met de MR wordt namens het bevoegd gezag gevoerd door de algemeen directeur VO Veghel en de locatiedirecteuren van beide scholen. In het reglement van de MR is nauwkeurig aangegeven welke aangelegenheden aan de raad moeten worden voorgelegd en in welke gevallen het daarbij gaat om advies- dan wel instemmingsrecht.

De medewerkers die zitting hebben in de medezeggenschapsraad vormen de personeelsgeleding van de MR.

Adviesrecht

De MR geeft advies over maar liefst acht soorten besluiten van het schoolbestuur. Het gaat hierbij onder andere om een fusie, de vakantieregeling en een verandering van de grondslag van school (bijvoorbeeld van katholiek naar openbaar onderwijs). Het schoolbestuur moet serieus reageren op elk advies dat de MR geeft. Het bestuur hoeft het advies echter niet over te nemen.

Instemmingsrecht

Dat ligt anders voor de twintig soorten beslissingen waarover de MR instemmingsrecht heeft. Het gaat hierbij o.a. om de vaststelling of wijziging van het schoolreglement en het leerplan. Het schoolbestuur kan zonder instemming van de MR zo'n besluit niet nemen.

Samenstelling en vergaderfrequentie

In de MR van VO Veghel hebben momenteel acht personeelsleden, vier ouders en vier leerlingen zitting. De MR komt ongeveer zesmaal per jaar in vergadering bijeen. Van de MR-leden wordt verwacht alle vergaderingen aanwezig te zijn. Daarnaast wordt van de MR-leden verwacht dat zij zich informeren, voorbereiden en het contact met de achterban onderhouden. De vergaderingen vinden altijd ’s avonds plaats.


De MR-leden

Personeel

dhr. K. Vijnmans  Voorzitter  koen.vijnmans@voveghel.nl
dhr. W. Timmers  Secretaris  willem.timmers@voveghel.nl
mw. G. den Otter  Lid  geertje.denotter@voveghel.nl
dhr. J. Kivits   Lid  john.kivits@voveghel.nl
dhr. D. van de Ven  Lid  dennis.vandeven@voveghel.nl
dhr. C Kersten  Lid  chris.kersten@voveghel.nl
dhr. T. Brands  Lid  thijs.brands@voveghel.nl
dhr. P. van Gogh  Lid  paul.vangogh@voveghel.nl

Ouders

mw. M. Koenen  Lid  info@vair.nl
dhr. H. Oppers  Lid  h.oppers@fransengerrits.nl
mw. S. Saris  Lid  susan@susansaris.nl
dhr. R. Elbertse  Lid   robert@elbertse.org

Leerlingen

Maarten Elbertse  Lid   maarten.elbertse@zwijsencollege.org
Robin Heesakkers  Lid   robin.heesakkers@zwijsencollege.org
Iris Verhagen  Lid   19776.iris@fioretti-college.nl
Magda C. Esperança  Lid  19977.magda@fioretti-college.nl

Contact met de MR

Het is mogelijk om per e-mail contact op te nemen met de MR. Klik hier om naar het contactformulier te gaan. Stel uw vraag of plaats uw opmerking en laat uw naam, e-mailadres en telefoonnummer achter. De MR neemt dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


Agenda schooljaar 2020-2021

Het vergaderschema van de MR in het schooljaar 2020-2021:

  • Dinsdag 6 april 2021 | 19.00 uur | Fioretti College
  • Donderdag 20 mei | 19.00 uur | Fioretti College
  • Donderdag 24 juni | 19.00 uur | Fioretti College
  • Dinsdag 13 juli | 19.00 uur | Fioretti College