Verzuim & verlof

Je dient uiterlijk vijf minuten voor aanvang van de lessen op school te zijn. Je kunt dan rustig je jas weghangen, je spullen pakken en naar het lokaal lopen.

Kortdurende afwezigheid

Te laat komen

 • Wanneer je te laat komt, ga je eerst naar je klas. De lesgevende leraar geeft aan of je je moet melden bij de dagdienst. Bij het praktijkonderwijs meld je je meteen bij de receptie/dagdienst;
 • Zonder geldige reden te laat in de les betekent dat je je de volgende morgen om 8.00 uur moet melden. Als je je niet om 8.00 uur hebt gemeld, moet je je twee keer melden;
 • Kom je drie keer te laat dan kom je twee uur na en krijgen je ouders een brief ter informatie;
 • Bij zes keer te laat volgt een melding bij de leerplichtambtenaar en word je uitgenodigd voor een gesprek.

Ziektmelden

 • Ziekmelden via de Magisterapp
  Graag willen wij u erop attenderen dat het sinds enige tijd mogelijk is om uw zoon/dochter ziek te melden via de Magister-ouderapp. Dit heeft een aantal voordelen. U kunt dit invullen op een tijdstip dat het u uitkomt. Ook hoeft u niet te bellen met de receptie.  
  De leerling hoeft zich dan niet meer beter te melden bij de receptie; er is geconstateerd dat steeds meer leerlingen zich niet beter melden bij de receptie, wat volgens de nu geldende regels wel zou moeten. 
  U meldt uw kind ziek voor maximaal twee dagen. 
  U herhaalt de ziekmelding door een nieuwe melding te doen in de Magisterapp op het moment dat uw zoon of dochter na twee dagen nog ziek is. 
 • Ziekmelden via de telefoon
  Mocht u géén gebruik maken van de app dan dient u uw zoon of dochter per twee dagen opnieuw telefonisch ziek te melden bij de receptie. Ook dan hoeft de leerling zich niet meer beter te melden. Bel hiervoor ’s ochtends vóór 8.30 uur naar de receptie van het Fioretti College. U krijgt hiervan dagelijks een bevestiging op het ons bekende e-mailadres van de eerst geregistreerde ouder in Magister. 
  Leerlingen die onderwijs volgen bij het praktijkonderwijs moeten telefonisch ziekgemeld worden door de ouders.
 • Als je in de loop van de dag ziek wordt, meld je je bij de receptie. De receptie zal in overleg met je mentor of teamleider bepalen of je naar huis mag. Als je naar huis mag gaan, neemt de receptie of de dagdienst contact op met je ouder(s).

Niet deelnemen aan lessen Schoolbreed LO

 • Als je een keer niet mee kunt doen met de lessen Schoolbreed LO, vragen je ouders daarvoor schriftelijk toestemming aan de leraar Lichamelijke Opvoeding (LO). De leraar meldt dit bij de receptie. Je gaat vervolgens gewoon naar de les, ook als het een eerste of laatste lesuur betreft.

Klein verlof

 • Aan het begin van het schooljaar krijg je een verlofkaart (te downloaden van de schoolwebsite). Op deze kaart kunnen je ouders de reden van het verlof vermelden en hun handtekening zetten. Het gaat hier om klein verlof, dus bijvoorbeeld een bezoek aan de tandarts, huisarts of het ziekenhuis. In principe plan je deze bezoeken buiten je lestijden. Ook kan het zijn dat je verlof vraagt voor een begrafenis of trouwpartij;
 • Met de ingevulde kaart ga je naar de mentor. Als die het verzoek goedkeurt, zet ook hij/zij een handtekening;
 • Daarna ga je met de verlofkaart naar de receptie, waar een notitie wordt gemaakt in het dagoverzicht;
 • In het geval van een verlofaanvraag op religieuze gronden is een schriftelijke mededeling van de ouders aan de teamleider nodig. Wat betreft het Offerfeest en Suikerfeest bestaat het verlof uit één dag.

Langdurende afwezigheid

Groot verlof

 • Alle andere verzoeken om verlof kun je indienen bij de teamleider. Dat doe je altijd met een brief van je ouders;
 • Op vakantie gaan tijdens schooltijd is in principe niet mogelijk;
 • Verlof wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders of andere gewichtige omstandigheden kan slechts worden verleend onder specifieke voorwaarden. Duidelijkheid daarover is te verkrijgen bij de teamleider. Verlof aanvragen moet dan met behulp van een speciaal aanvraagformulier. Dat formulier is verkrijgbaar bij de locatiedirecteur.

Langdurig niet deelnemen aan lessen Lichamelijke Opvoeding

 • Een verzoek om langdurig niet deel te nemen aan de lessen Lichamelijke Opvoeding wordt door je ouders schriftelijk gedaan bij de teamleider. Zo mogelijk wordt een verklaring van de huisarts of andere arts meegegeven;
 • De teamleider meldt de ontheffing bij de receptie en bij de leraar Lichamelijke Opvoeding;
 • De leerling moet in principe wel bij de lessen aanwezig zijn. In overleg kunnen andere maatregelen getroffen worden, bijvoorbeeld opvang door de dagdienst.

Afwezigheid zonder geldige reden

Als blijkt dat je afwezig bent zonder dat daarvoor een geldige reden is (spijbelen), dan meldt de receptie dat bij je mentor en de teamleider van jouw leerjaar. Je mentor bespreekt met jou de reden van je afwezigheid en licht de teamleider en de receptie in. De teamleider stelt, indien nodig, een straf vast en licht je ouder(s) in. De school registreert het verzuim. Bij afwezigheid zonder geldige reden wordt de leerplichtambtenaar op de hoogte gesteld. Naast sancties van de school heeft ook de leerplichtambtenaar sanctiemogelijkheden, zoals melding bij Halt en het opmaken van een proces-verbaal. Een boete kan ook het gevolg zijn, evenals het verliezen van de kinderbijslag.

Slechtweerregeling

Als het weer zo uitzonderlijk slecht is dat het streekvervoer niet uitrijdt en dat tevens de verwachting bestaat dat dit vervoer ook in de loop van de morgen niet gaat rijden, zal de school de gehele dag gesloten blijven. Iedereen wordt via de klassenApp op de hoogte gebracht. Dit bericht zal voor de Veghelse scholen voor Voortgezet Onderwijs ook bekend worden gemaakt via Omroep Brabant en de schoolwebsites.

Luxe verzuim

Alle kinderen in Nederland hebben recht op onderwijs. Leerplichtige kinderen mogen daarom buiten de schoolvakanties nooit zomaar wegblijven van school. Toch gebeurt het nog regelmatig dat ouders kinderen thuis houden van school om bijvoorbeeld eerder op vakantie te gaan. Dit noemen we luxe verzuim. Houdt u uw kind(eren) thuis van school terwijl u daarvoor geen toestemming heeft, dan krijgt u van de leerplichtambtenaar van de gemeente direct een proces-verbaal.