Vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten

Met het budget dat wij van de overheid krijgen, bekostigen wij het reguliere onderwijs. Om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij later aan hen vraagt bieden wij onze leerlingen graag meer dan wat wettelijk vereist is. Daartoe bieden wij extra activiteiten die de leeromgeving van onze kinderen verrijken en hen verder helpen in hun ontwikkeling. Hierbij speelt binnen de locaties van VO Veghel de kansengelijkheid voor leerlingen een grote rol. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat normaliter uit twee delen: de algemene ouderbijdrage en de bijdrage voor excursies en uitwisselingen. 

VO Veghel vraagt sinds schooljaar 2023-2024 geen vrijwillige ouderbijdrage meer aan de ouders. Uitzonderingen hierop zijn de buitenlandse excursies. Hiervoor moet apart worden ingeschreven en wordt per excursie een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd.

Wanneer u ervoor kiest deze vrijwillige ouderbijdrage niet (geheel) te betalen, dan wordt uw kind niet uitgesloten van deze excursie(s). We willen u wel vragen om te betalen wanneer mogelijk. Als de school onvoldoende betalingen ontvangt, dan kan dat tot gevolg hebben dat de school moet besluiten deze excursie(s) te annuleren. 

Het Fioretti College hanteert in schooljaar 2024-2025 een maximale vrijwillige ouderbijdrage van €525.

De oudergeleding van de MR wordt vooraf om instemming gevraagd over de bestemming en hoogte van de door ouder(s)/verzorger(s) geleverde vrijwillige bijdrage.