Vrijwillige ouderbijdrage

Met het budget dat wij van de overheid krijgen bekostigen wij het reguliere onderwijs. Maar om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij later aan hen vraagt bieden wij onze leerlingen graag meer dan wat wettelijk vereist is. Daartoe bieden wij extra activiteiten en faciliteiten die de leeromgeving van onze kinderen verrijken en hen verder helpen in hun ontwikkeling.

De ouderbijdrage is vrijwillig maar van grote betekenis

Er zijn lesmaterialen en diensten die door de school aan leerlingen worden verstrekt en waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage van € 30,- wordt gevraagd. Op basis van de totaal ontvangen ouderbijdragen bepalen wij het aantal en de aard van de activiteiten die we dat schooljaar kunnen uitvoeren. De oudergeleding van de MR heeft vooraf ingestemd met de hoogte en bestemming van de aan de ouders/verzorgers voorgestelde vrijwillige bijdrage.

Naast bovengenoemde materialen en diensten organiseren wij graag educatieve excursies, culturele activiteiten en buitenlandse reizen of uitwisselingen voor de leerlingen. Wij vinden dit een belangrijke aanvulling op ons onderwijs. Dit is echter alleen mogelijk met uw financiële ondersteuning aangezien de school ook hiervoor geen bekostiging vanuit de overheid ontvangt  Bij te weinig animo kan de school besluiten om de activiteit te annuleren. Een lijst van deze excursies en activiteiten treft u hieronder aan.

Afdeling vmbo

Algemene bijdrage € 30,00
Ardennenkamp leerjaar 3 € 185,00 *
Reis naar het buitenland leerjaar 4 € 350,00 *
Laatste schooldag activiteit leerjaar 4 € 25,00 *
Gala leerjaar 4 € 12,50 *

* = indien van toepassing

Afdeling praktijkonderwijs

Algemene bijdrage € 30,00
Kamp leerjaar 1 € 75,00 *
Reis naar Engeland leerjaar 4 € 75,00 *
Laatste schooldag activiteit schoolverlaters € 25,00 *
Gala schoolverlaters € 12,50 *

* = indien van toepassing

De mails met facturen voor de vrijwillige ouderbijdragen worden aan u verstuurd vanuit het kantoor van onze vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO).