Vrijwillige ouderbijdrage

Het ministerie van OC&W bekostigt de scholen voor zowel personele als materiële zaken. Hieronder vallen:

Lesmateriaal

Leerboeken, werkboeken, eigen leermateriaal van de school en de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van licenties) die een leerling in dat leerjaar nodig heeft.

Verbruiksmateriaal

Materialen die in de les verbruikt worden zoals proefwerkpapier, verf, hout, tekenpapier, eenvoudige gereedschappen. Verbruiksmateriaal is kosteloos voor zover het om een standaard hoeveelheid gaat.

Maar om kinderen goed te kunnen voorbereiden op datgene wat de maatschappij later aan hen vraagt is meer nodig. Het Fioretti College hecht hier grote waarde aan en daarom bieden wij materiaal en organiseren wij activiteiten en excursies die onze leerlingen verder helpen in hun ontwikkeling.

Vrijwillige ouderbijdrage

Er zijn lesmaterialen en diensten die door de school aan ouders worden verstrekt en waarvoor een vrijwillige ouderbijdrage van € 25,- wordt gevraagd. De oudergeleding van de MR heeft vooraf ingestemd met de hoogte en bestemmingen van de aan de ouders voorgestelde schoolkosten.

Lesmateriaal

Materiaal dat persoonsgebonden is, door meer gezinsleden kan worden gebruikt en/of jaren meegaat: agenda, atlas, woordenboek, multomappen, gereedschap, rekenmachine, sportkleding, materiaal voor studie- en beroepskeuze.

Diensten

Educatieve excursies, culturele activiteiten en andere diensten, door school omschreven als essentieel vanuit onderwijs-kundig perspectief, maar waarvoor de school geen bekostiging krijgt.

Voor deze lesmaterialen en diensten ontvangen wij echter van de overheid geen middelen. Daarom wordt hiervoor een vrijwillige ouderbijdrage (artikel 24a lid 1 sub d van de WVO) gevraagd.

De ouderbijdrage is in principe een vrijwillige bijdrage. Diensten die niet essentieel zijn vanuit onderwijskundig perspectief, zoals een schoolkamp, een wintersportreis of bepaalde festiviteiten, worden gefactureerd als geleverde dienst vanuit het principe ‘de gebruiker betaalt’. Dat betekent dat de ouders ervoor kunnen kiezen niet te betalen en daarmee hun kind niet te laten deelnemen aan de activiteiten. Indien de betreffende activiteit plaatsvindt als onderdeel van de reguliere lestijd dragen wij zorg voor een vervangend programma. Ouders/verzorgers die deze ouderbijdrage niet kunnen betalen worden van harte uitgenodigd dit aan te geven bij het directiesecretariaat of bij de mentor van hun zoon of dochter. Dan zullen we er samen met u zorg voor dragen dat uw kind niet wordt uitgesloten van deelname. Hieronder leest u daar meer over.

De mails met facturen voor de ouderbijdragen worden aan u verstuurd vanuit het kantoor van onze vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). De afzender is mlk@fioretticollege.nl.