Panels

Het Fioretti College heeft klantenpanels, te weten ouder- en leerlingenpanels én een personeelspanel. In de planning wordt met de resultaten uit de panelbijeenkomsten rekening gehouden.

Ouderpanels

Elk leerjaar wordt er per team van het Fioretti College op twee à drie momenten een bijeenkomst voor het ouderpanel georganiseerd, onder leiding van de teamleider. Elke afdeling stelt een eigen ouderpanel samen voor het gehele schooljaar. Op de agenda staan diverse onderwerpen. Zo kan de eerste bijeenkomst in het teken staan van de werving, aanname en start van het schooljaar, de tweede bijeenkomst kan gaan over de voorlichting en begeleiding van het keuzeproces en de laatste bijeenkomst zou een afsluiting kunnen zijn van voornamelijk het derde en vierde leerjaar. Daarnaast staan er op de agenda onderwerpen die specifiek voor het team of de afdeling interessant zijn. Van elke bijeenkomst wordt er een verslag gemaakt dat door iedereen kan worden ingezien.

Leerlingenpanels

Per afdeling of leerjaar wordt er ook een leerlingenpanel geformeerd met uit elke klas een vertegenwoordiger. De agenda wordt samengesteld op de manier zoals omschreven bij de ouderpanels. In de klassen wordt elke bijeenkomst voorbereid onder leiding van de mentor, zodat de vertegenwoordigers goed voorbereid naar de bijeenkomsten komen. De verslaglegging gaat op dezelfde manier als bij de ouderpanels.

Personeelspanel

Uit elk team wordt een afgevaardigde aangewezen om enkele keren per jaar met de directie een bijeenkomst van het personeelspanel te houden. De agenda wordt door de locatiedirecteur opgesteld in overleg met de twee directieleden. De verslaglegging gaat op dezelfde manier als bij de ouderpanels.