Downloads

Corona-protocol | Afdeling vmbo

Het Fioretti College hanteert voor de afdeling vmbo een protocol waarin het beleid rondom de Corona-maatregelen beschreven staat. Denk aan zaken als hygiëne, veiligheid, klachten, thuisblijfregels en lessen.

Download het document

Corona-protocol | Afdeling PrO

Het Fioretti College hanteert voor de afdeling PrO een protocol waarin het beleid rondom de Corona-maatregelen beschreven staat. Denk aan zaken als hygiëne, veiligheid, klachten, thuisblijfregels en lessen.

Download het document

Koers 2023 | OMO

'Koers 2023' is het strategisch beleidsdocument van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Download het document

Zingeving en goed onderwijs | OMO

Notitie 'Samen goed op weg' over zingeving en goed onderwijs van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Download het document

Integriteitscode Goed Handelen | OMO

Integriteitscode 'Goed handelen' van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Download het document

Protocol Medisch Handelen

Protocol Medicijngebruik & Medisch Handelen van het Fioretti College (versie februari 2019).

Download het document

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol van het Fioretti College (versie januari 2019).

Download het document

Dyscalculieprotocol (ERWD)

Dyscalculieprotocol (ERWD) van het Fioretti College (versie januari 2018).

Download het document

Meldcode Huislijk Geweld & Kindermishandeling

Stappenplan voor medewerkers hoe te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Download het document

Gedragscode van het Fioretti College

Gedragscode met daarin algemene uitgangspunten en afspraken over zaken als machtsmisbruik, seksuele intimidatie, mishandeling, discriminatie, racisme, pesten en privacy.

Download het document

Pestprotocol

In dit protocol staat de werkwijze beschreven die gehanteerd wordt indien er sprake is van (cyber)pesten.

Download het document

Anti-agressie protocol

Dit protocol ligt ten grondslag aan het preventief schoolveiligheidsbeleid op het Fioretti College.

Download het document

ICT Protocol | Reglement gebruik communicatiemiddelen

Gedragscode voor het gebruik van communicatiemiddelen als de computer, internet, e-mail en telefonie.

Download het document

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling omschreven. Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld.

Download het document

Klachtenregeling OMO

De officiële klachtenregeling van Ons Middelbaar Onderwijs (versie 2011).

Download het document

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Procedure bij bezwaar en beroep tegen besluiten m.b.t. toelating, bevordering, schorsing, verwijdering en examenzaken.

Download het document

Regeling Seksuele Intimidatie OMO

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie van Ons Middelbaar Onderwijs.

Download het document