Downloads

Jaarverslag 2021

We hebben een grote stap gezet in 2021 in het verder professionaliseren van onze medewerkers om zo onze leerlingen nog beter te begeleiden in hun leerproces en ontwikkeling.

Download het document

Informatie PrO voor leerjaar 5

Presentatie over de Entree opleiding, het traject naar werk en “18 worden” in leerjaar 6

Download het document

Inschrijfformulier MEWV cursussen leerjaar 4 PrO

Download het document

Informatie PrO voor leerjaar 4

Presentatie over de MEWV cursussen en Entree-voorbereiding in leerjaar 5

Download het document

Informatie PrO voor leerjaar 3

Presentatie met een voorlichting over stage lopen voor leerjaar 3 van PrO.

Download het document

Presentatie vmbo tijdens schoolverlatersavonden

Presentatie over de afdeling vmbo, die getoond had moeten worden tijdens de voorlichtingsavonden op 29 november en 2 december. Deze avonden konden niet doorgaan vanwege de aangescherpte corona-maatregelen.

Download het document

Presentatie PrO tijdens schoolverlatersavonden

Presentatie over de afdeling praktijkonderwijs (PrO), die getoond had moeten worden tijdens de voorlichtingsavonden op 29 november en 2 december. Deze avonden konden niet doorgaan vanwege de aangescherpte corona-maatregelen.

Download het document

Schoolvakanties 2022-2023

In dit document staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2022-2023.

Download het document

Schoolvakanties 2021-2022

In dit document staan de schoolvakanties vermeld voor het schooljaar 2021-2022.

Download het document

Corona-protocol vmbo

Het Fioretti College hanteert een protocol voor de afdeling vmbo, waarin het beleid rondom de corona-maatregelen beschreven staat. Denk aan zaken als hygiëne, veiligheid, klachten, thuisblijfregels en lessen.

Download het document

Corona-protocol PrO

Het Fioretti College hanteert een protocol voor de afdeling PrO, waarin het beleid rondom de corona-maatregelen beschreven staat. Denk aan zaken als hygiëne, veiligheid, klachten, thuisblijfregels en lessen.

Download het document

Beslisboom VO bij corona-klachten

Met welke klachten blijf je thuis en met welke klachten niet? Gebruik de beslisboom VO om een verantwoorde keuze te maken!

Download het document

Schoolplan 2020-2024

Het schoolplan van het Fioretti College voor de periode 2020-2024.

Download het document

Tegemoetkoming schoolkosten en laptopregeling

Wist u dat er een regeling tegemoetkoming schoolkosten bij de Gemeente Meierijstad kan worden aangevraagd? Ook is er een vergoeding mogelijk voor de aanschaf van een laptop wanneer uw kind voor de eerste keer naar de middelbare school gaat.

Download het document

Jubileumkrant 25 jaar Fioretti College

Jubileumkrant ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Fioretti College.

Download het document

Corona zelftest | Flyer ouders

Flyer over het afnemen van zelftesten door leerlingen en medewerkers, alsmede de te nemen maatregelen bij een positieve uitslag.

Download het document

Corona zelftest | Brief ouders

Informatie over het afnemen van zelftesten door leerlingen en medewerkers om vroegtijdig eventuele besmettingen op te sporen.

Download het document

Vacature Hybride Projectbegeleider T&T

Als project- of werkstukbegeleider Technologie & Toepassing (T&T) begeleid je leergroepjes die actief zijn met realistische bedrijfsopdracht. Uit het bedrijfsleven worden realistische technologische vragen opgehaald. Jij begeleidt bij het vinden van innovatieve oplossingen voor het vraagstuk. Je kunt als expert ook een vraagstuk aandragen. De vraagstukken zijn heel breed van aard en hebben uiteraard een technologische inslag. Je helpt de leerlingen om hun innovatieve oplossing uiteindelijk te presenteren voor de opdrachtgever.

Download het document

Vacature Hybride Gastleraar BWI

Als professional op het gebied van Bouwen, Wonen en Interieur (BWI) verzorg je een gastles van een lesuur of enkele lesuren over een aansprekend thema of verzorg je een cyclus van verschillende workshops.

Download het document

Vacature Hybride Expert BWI

Als hybride expert Bouwen, Wonen & Interieur (BWI) verzorg je gedurende een periode van 10 weken 4 uur per week inhoudelijke lessen en begeleid je de leerlingen. Samen met de vakleraar van het Fioretti College creëer en verzorg je een vakinhoudelijke module. Het gaat om theorie- en praktijklessen op jouw expertgebied. Na 10 weken ronden de leerlingen de module af met een certificaat.

Download het document

Vacature Hybride Gastleraar PIE

Als professional op het gebied van Produceren, Installeren & Energie (PIE) verzorg je een gastles van een lesuur of enkele lesuren over een aansprekend thema of verzorg je een cyclus van verschillende workshops.

Download het document

Vacature Hybride Expert PIE

Als hybride expert Produceren, Installeren & Energie (PIE) verzorg je gedurende een periode van 10 weken 4 uur per week inhoudelijke lessen en begeleid je de leerlingen. Samen met de vakleraar van het Fioretti College creëer en verzorg je een vakinhoudelijke module. Het gaat om theorie- en praktijklessen op jouw expertgebied. Na 10 weken ronden de leerlingen de module af met een certificaat.

Download het document

Handleiding online onderwijs via Teams

In deze handleiding wordt stapsgewijs uitgelegd hoe je vanuit huis online kunt deelnemen aan de lessen, als dat voor jou van toepassing is.

Download het document

Brochure voor groep 8 leerlingen en hun ouders

Brochure voor groep 8 leerlingen en hun ouders/verzorgers, met uitgebreide informatie over de school en het onderwijs. In de brugklasfolder komen ook leerlingen aan het woord en staat een afstandentabel afgedrukt.

Download het document

Routeplanner PO naar VO

Routeplanner voor de overstap van basisschool naar voortgezet onderwijs.

Download het document

Juryrapport Excellente School

Het rapport van de jury 'Excellente Scholen' van de Onderwijsinspectie.

Download het document

Koers 2023 | OMO

'Koers 2023' is het strategisch beleidsdocument van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs

Download het document

Aanmeldingsformulier schooljaar 2021-2022

Dit is het officiële aanmeldingsformulier voor het schooljaar 2021-2022

Download het document

Schoolondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel geeft ouders, jongeren en andere geïnteresseerden inzicht in de begeleiding en ondersteuning die geboden wordt binnen de school.

Download het document

Zingeving en goed onderwijs | OMO

Notitie 'Samen goed op weg' over zingeving en goed onderwijs van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Download het document

Integriteitscode Goed Handelen | OMO

Integriteitscode 'Goed handelen' van vereniging Ons Middelbaar Onderwijs.

Download het document

Flyer Magister voor nieuwkomers

Flyer over de functionaliteiten van Magister voor nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Download het document

Routebeschrijving

Uitgebreide routebeschrijviing naar het Fioretti College en een plattegrond van Veghel en omgeving.

Download het document

Examenreglement | Deel 1 | Schooljaar 2021-2022

Deel 1 van het examenreglement voor het schooljaar 2021-2022.

Download het document

Examenreglement | Deel 2 | Schooljaar 2021-2022

Deel 2 van het examenreglement voor het schooljaar 2021-2022.

Download het document

Informatie examens 2021

Alle belangrijke data rondom de examens in 2021 in één document.

Download het document

Meerjarenopbrengst 2016 Fioretti College

Het rapport 'Meerjarenopbrengsten VO 2016' van de onderwijsinspectie, gebaseerd op resultaten behaald in de schooljaren 2013-2014, 2014-2015 en 2016-2016.

Download het document

Uitslag rekentoets 2015-2016

Dit rapport toont de resultaten van de rekentoets op het Fioretti College, met een gemiddelde per onderwijssoort, profiel/sector en geslacht.

Download het document

Informatiegids Passend Onderwijs 2014

Informatiegids voor ouders over de invoering van passend onderwijs en de zoektocht naar de juiste school voor hun kind.

Download het document

Protocol Medisch Handelen

Protocol Medicijngebruik & Medisch Handelen van het Fioretti College (versie februari 2019).

Download het document

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol van het Fioretti College (versie januari 2019).

Download het document

Dyscalculieprotocol (ERWD)

Dyscalculieprotocol (ERWD) van het Fioretti College (versie januari 2018).

Download het document

Handleiding installatie Office 2016

Download het document

Handleiding Magister 6.0 (leerlingen)

Handleiding voor het gebruik van Magister 6.0 voor leerlingen.

Download het document

Handleiding magister 6.0 (ouders)

Handleiding voor het gebruik van Magister 6.0 voor ouders.

Download het document

Magister - Handleiding wachtwoord vergeten - Ouders

Korte handleiding voor ouders die hun wachtwoord voor Magister kwijt zijn.

Download het document

Verlofkaart voor aanvraag kort verlof

Verlofkaart voor de aanvraag van kort verlof, zoals bezoek aan huisarts, tandarts, ziekenhuis, begrafenis of trouwpartij.

Download het document

Betermeldingsbriefje

Betermeldingsbriefje dat ingevuld ingeleverd moet worden bij de receptie op de eerste dag dat je weer naar school komt.

Download het document

Meldcode Huislijk Geweld & Kindermishandeling

Stappenplan voor medewerkers hoe te handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Download het document

Gedragscode van het Fioretti College

Gedragscode met daarin algemene uitgangspunten en afspraken over zaken als machtsmisbruik, seksuele intimidatie, mishandeling, discriminatie, racisme, pesten en privacy.

Download het document

Pestprotocol

In dit protocol staat de werkwijze beschreven die gehanteerd wordt indien er sprake is van (cyber)pesten.

Download het document

Anti-agressie protocol

Dit protocol ligt ten grondslag aan het preventief schoolveiligheidsbeleid op het Fioretti College.

Download het document

ICT Protocol | Reglement gebruik communicatiemiddelen

Gedragscode voor het gebruik van communicatiemiddelen als de computer, internet, e-mail en telefonie.

Download het document

Leerlingenstatuut

In het leerlingenstatuut staan de rechten en plichten van de leerling omschreven. Het leerlingenstatuut wordt voor een periode van vier jaar vastgesteld.

Download het document

Reglement bezwaar en beroep in leerlingenzaken

Procedure bij bezwaar en beroep tegen besluiten m.b.t. toelating, bevordering, schorsing, verwijdering en examenzaken.

Download het document

Regeling Seksuele Intimidatie OMO

Regeling ter voorkoming van seksuele intimidatie, agressie, geweld (waaronder pesten) en discriminatie van Ons Middelbaar Onderwijs.

Download het document